Pastoraat

Crisispastoraat

U kunt zich voor hulp in moeilijke omstandigheden wenden tot de predikant. Breng hem ook zo spoedig mogelijk op de hoogte van ziekenhuis- of verpleeghuisopname.

Pastorale Zorg Begeleiding

In onze kerkelijke gemeente functioneert sinds enkele jaren een PZB–team dat onder de ver­ant­woordelijkheid van de kerkenraad valt. Dit team kan gemeenteleden pastoraal begelei­den wanneer er hoe dan ook zorgen zijn en waar luisteren de grondhouding is. Het team heeft geheimhoudingsplicht. Het aanmelden verloopt via de predikant. Ook kan tijdens een huisbezoek worden ge­signa­leerd dat er behoefte is aan deze bege­leiding.

Huisbezoek

De gemeente is ingedeeld in zeven wijken of secties. Iedere wijkouderling heeft een eigen wijk en zal eens in de twee, drie jaar iedereen bezoeken. De wijkouderling maakt van te voren een afspraak voor huisbezoek en zal dan ook aangeven of de bezoekbroeder met hem meekomt.

Ouderenpastoraat

De ouderen worden, naast het reguliere huisbezoek,ook bezocht n.a.v. hun verjaardag. Ouderen van 72 tot 80 jaar krijgen pastoraal bezoek van dhr. N. de Jager of mw. E. Houweling-Hofman.

Ziekenhuisbezoek

Wanneer een gemeentelid in het ziekenhuis ligt, wordt hij of zij wekelijks door de predikant bezocht. Dit bezoekwerk wordt waar nodig waargenomen door de wijkouderling.